Privacy Policy

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ФОНДАЦИЯ „СОФИЯ ДИША“

1. ОБЩА ЧАСТ

1.1 Фондация „София Диша”, с ЕИК 176472079, със седалище и адрес на управление в Република България, село Бистрица, ул. “Капина” No: 4, Ви предоставя („на Вас“) възможност за участие чрез кандидатстване в София Арт Феър, който ще се проведе в периода 03.10-06.10.2024 г., както и досъп до нюзлетъра на събитието (наричани по-долу заедно “Услугата”). В настоящата Политика за поверителност са разяснява стандартната практика на ФОНДАЦИЯТА във връзка със събирането, използването и оповестяването на определена информация, включително и на личните Ви данни, при предоставяне на Услугата. Тази Политика служи за информиране относно администрирането на Вашите лични данни, като гарантира, че ще се отнесем към тях с необходимата грижа и в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни при предоставяне на Услугата.

1.2 Трябва да се чувствате спокойни по отношение на предоставените на ФОНДАЦИЯТА лични данни. ФОНДАЦИЯТА е предприело необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантира, че личните Ви данни са защитени срещу неоторизиран достъп, неразрешено използване, модификация и изтриване.

2. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

2.1 ФОНДАЦИЯТА e администратор на личните данни, събирани от ФОНДАЦИЯТА. Информация за връзка с нас може да намерите в т. 11 по-долу.

3. В КОИ СЛУЧАИ ФОНДАЦИЯТАСЪБИРА ЛИЧНИ ДАННИ?

ФОНДАЦИЯТА събира лични данни при:
– влезем в преддоговорни отношения с Вас с цел ползване на Услугата;
– Вие ни предоставите свое CV, както и друга информация/документация във връзка с попълваната от Ваша страна Форма за кандидатстване за участие в София Арт Феър;
– Вие доброволно се запишете за получаване на наашия нюзлетър или
– друга необходимост от управляванее на отношенията между Вас и ФОНДАЦИЯТА.

4. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА ФОНДАЦИЯТА?

Когато влизате в догооврни отношения с нас, ФОНДАЦИЯТА събира личните Ви данни. Основните лични данни, събирани от ФОНДАЦИЯТА, са вашите имена, адрес, e-mail адрес, телефонен номер, други лични данни, съдържащи се във Вашето CV и придружаващата документация, които доброволно сте ни предоставили при попълването на Форма за кандидатстване за участие в София Арт Феър. При използване на Услугата или на допълнителни услуги и продукти на ФОНДАЦИЯТА, както и при посещение на уебсайта на ФОНДАЦИЯТА, се събират и данни за използването, визуализацията и технически данни, включително Вашия IP адрес.

5. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД СЕ СЪХРАНЯВАТ ДАННИТЕ?

ФОНДАЦИЯТА съхранява Вашите лични данни само доколкото това е необходимо предвид целите на администрирането, или с други думи, личните данни, събрани и администрирани за маркетингови цели, се съхраняват докато е активен договора между нас и Вас, и се изтриват тридесет и шест (36) месеца след прекратяване на договорното отношение, освен ако доброволно не сте дали съгласието си на ФОНДАЦИЯТА да продължи да администрира данните. ФОНДАЦИЯТА има право да съхранява Ваши лични данни в случай, че е налице законово задължение за това, или с цел съблюдаване на законни интереси на ФОНДАЦИЯТА, напр. – в случай на неприключили съдебни процесуални действия.

6. ЗАЩО ФОНДАЦИЯТА АДМИНИСТРИРА ВАШИТЕ ДАННИ?

6.1 ФОНДАЦИЯТА администрира Вашите лични данни за различни цели, главно за да предоставя, управлява, развива и персонализира Услугата и съответните функционалности, да управлява взаимоотношенията с Вас, както и за да отговори на изискванията за сигурност и останалите законови изисквания. Личните Ви данни могат да послужат за основа за извършването на пазарни и клиентски анализи, пазарни проучвания, статистически анализи, мониторинг на бизнес дейността, както и за бизнес и методическо развитие на ФОНДАЦИЯТА.

6.2 ФОНДАЦИЯТА също администрира Вашите лични данни, за да предоставя по-добри и персонализирани оферти и услуги. Личните данни могат да бъдат обработвани, присъединявани, сегментирани и анализирани, за да може чрез целенасочен маркетинг да предоставя информация, предложения или препоръки по отношение на предлаганите от ФОНДАЦИЯТА услуги в сферата на арт-мениджмънта, които да бъдат съобразени с Вашите предпочитания, поведение, потребности или начин на живот.

6.3 В допълнение към гореизложеното, ФОНДАЦИЯТА администрира Вашите лични данни с цел предотвратяване, разкриване и разследване на евентуални забранени или незаконосъобразни дейности, включително измама.

7. КАКВА Е ПРАВНАТА ОСНОВА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ДАННИТЕ?

7.1 По-голямата част от личните данни, администрирани от ФОНДАЦИЯТА, са необходими във връзка с изпълнението на преддоговорните и договорните задължения на ФОНДАЦИЯТА спрямо Вас, т.е. за да може ФОНДАЦИЯТА да предостави и администрира Услугата. Такъв е и случаят, когато ФОНДАЦИЯТА администрира, наред с другото, Вашите данни за контакт, като напр. Вашия имейл адрес или телефонен номер.

7.2 Част от личните данни, администрирани от ФОНДАЦИЯТА, се администрират на основата на постигане на баланс на интереси, т.е. интересът на ФОНДАЦИЯТА по отношение на администрирането на данните надделява над евентуалното въздействие и риск, които администрирането на данните може да окаже върху Вас.

7.3 До степента, в която администрирането на данните се извършва на основата на дадено съгласие, Вие доброволно можете да дадете такова съгласие, по всяко време, изцяло или частично, както и да оттеглите Вашето съгласие. В случай, че решите да оттеглите съгласието си, а същевременно за целите на администриране на данните от ФОНДАЦИЯТА е необходимо такова съгласие, администрирането се извършва в съответствие с последното дадено от Вас съгласие.

8. СИГУРНОСТ И ЦЯЛОСТНОСТ НА ДАННИТЕ

Сигурността, целостта и поверителността на Вашите лични данни са важни за нас. Внедрили сме мерки за техническа, административна и физическа сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни срещу неоторизирано оповестяване, използване и промени. Периодично преглеждаме нашите процедури за сигурност, за да преценим необходимостта от прилагане на допълнителни мерки или да направим технически подобрения на съществуващите процедури. Моля, имайте предвид, че въпреки полаганите от наша страна големи усилия, малко са мерките за сигурност, които са напълно непробиваеми, и затова Ви молим да ни информирате незабавно за всякакви подозрителни действия, които сте забелязали в процеса на ползване на Услугата.

9. НА КОГО ФОНДАЦИЯТА ПРЕДОСТАВЯ ДАННИТЕ?

9.1 В зависимост от конкретната връзка, в която се намирате с нас, ФОНДАЦИЯТА може да предоставя Вашите лични данни на наши външни консултанти, партньори и други трети страни, във връзка с Вашето кандидатстване за участие в София Арт Феър или във връзка със сключен с Вас договор за участие или за изпълнение на договори с доставчици и партньори на ФОНДАЦИЯТА.

9.2 ФОНДАЦИЯТА може също да оповести лични данни с предоставянето им на дружества, администриращи личните данни от наше име, като напр. доставчици на ИТ системи, фирми за обслужване на клиенти и свързани лица. При предоставяне на лични данни на такива дружества, администриращи личните данни от името на ФОНДАЦИЯТА, ФОНДАЦИЯТА сключва договори за администриране на данните, за да гарантира поддържането на високо ниво на сигурност на Вашите лични данни.

9.3 Личните данни могат да бъдат оповестявани, ако е необходимо, за да бъдат спазени законовите изисквания или изисквания от страна на компетентните държавни органи, за защита на законните интереси на ФОНДАЦИЯТА или за разкриване, предотвратяване или сигнализиране за евентуална измама и други въпроси, касаещи сигурността, или технически въпроси.

9.4 Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени или съхранявани в държава извън ЕС/ЕИП. В случай, че Вашите лични данни бъдат прехвърлени или съхранявани извън ЕС/ЕИП, ще бъдат взети специални мерки за сигурност, за да се гарантира, че такова прехвърляне се извършва в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни и съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, например чрез използване на договори за прехвърляне на данни, включващи стандартизирани клаузи за прехвърлянето на данните по образец, одобрен от Европейската комисия, наличен на уебсайта на Европейската комисия.

10. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност подлежи на периодичен преглед. В случай, че ФОНДАЦИЯТА направи значителни промени в Политиката за поверителност, ФОНДАЦИЯТА ще Ви уведоми по подходящ начин преди промените да влязат в сила. Политиката за поверителност се публикува и на уебсайта на ФОНДАЦИЯТА . Когато за дадена промяна е необходимо Вашето съгласие, ФОНДАЦИЯТА ще поиска отново съгласието Ви.

11. ПРАВО ЗА ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА КОРЕКЦИИ И ДР.

11.1 Имате право безплатно да получавате следната информация относно, наред с другото: личните Ви данни, които ФОНДАЦИЯТА администрира, както и за какви цели ФОНДАЦИЯТА администрира Вашите лични данни – т. нар. извлечение от записите ни, искането за което трябва да бъде направено в писмена форма и да бъде подписано от Вас.

11.2 Също имате право да поискате коригирane, псевдонимизация или изтриване на неточни, подвеждащи или непълни данни. Имате право и да поискате от ФОНДАЦИЯТА да ограничи обхвата на администриране на личните Ви данни, както и да възразите срещу администрирането. Освен това може да упражните Вашето право на преносимост на данните, което означава, че имате правото да получите администрираните лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат.

11.3 Молим да обърнете внимание, че някои от горепосочените права могат да се упражняват само в определени ситуации, напр. правото на преносимост на данните, което се прилага само когато администрирането на данните се извършва въз основа на споразумение или съгласие, както и когато администрирането се извършва по автоматизиран начин. В случай, че имате въпроси относно начина, по който ФОНДАЦИЯТА администрира Вашите лични данни, желаете да упражните някое от Вашите права или да научите повече за правата, можете да се свържете с нас на адресите по-долу.

Имейл адрес: suni@sofiaartfair.art

Адрес:

На вниманието на: Изпълнителния директор на Фондация „София Диша“.

11.4 Имате право да подадете оплакване пред компетентните органи, ако считате, че Вашите лични данни се администрират в разрез с приложимото законодателство за защита на личните данни.