Кандидатствай

Sofia Art Fair е ново за България събитие за съвременно изкуство, което има за цел да преосмисли арт пейзажа в България като насърчава междукултурния диалог и допринася за растежа на пазара на изкуство в България.

Sofia Art Fair цели да представи галерии, творчески колективи и новоизгряващи български артисти с произведения на съвременно изкуствотo.

В първото издание на Sofia Art Fair отправяме покана за участие към всички комерсиални галерии и творчески колективи от страната и чужбина, чиито фокус на работа е съвременно изкуство.

Паралелна покана за кандидатстване насочваме към млади български визуални артисти (до 30 г.) – техните творби ще бъдат изложени в специално обособена зона, а участието им ще бъде безвъзмездно.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани от международното жури на Sofia Art Fair, което ще формира финалната селекция във всяка от трите категории.

Допустими медии: живопис, скулптура, графика, обекти и инсталации, съвременна фотография, дигитални медии, мултижанрови произведения, смесени медии.

Форма за кандидатстване

SAF 2024 Application Form

Начало / Start

Преди да стартирате процеса за кандидатстване, моля уверете се, че сте се запознали с Общите условия и раздела ни с Често задавани въпроси.

Кандидатстващите Галерии и Творчески колективи е необходимо да подготвят два файла, които да прикачат към кандидатурата си (стъпка 3/5): (1) Портфолио на кандидатстващият/те; (2) Предложение за участие, което трябва да включва следната информация: Концептуална обосновка; Автор/и - кратка биография / Изображения на произведения от последните три години / Име на произведение / Година / Медия. Файловете трябва да бъдат в PDF формат и с размер максимум 10 MB.

Кандидатстващите в категория Новоизгряващи артисти, следва да са български визуални артисти до 30г., трябва да подготвят Портфолио със следната информация: Автор - кратка биография / Изображения на произведения от последните три години / Име на произведение / Година / Медия/ Размери. Файла трябва да бъде в PDF формат и с размер максимум 10 MB.

За успешно подадена кандидатура се счита всяка една подадена кандидатура, на която са попълни всички необходими/задължителни за попълване полета, имат прикачени необходимите придружаващи файлове и успешно е заплатена таксата за разглеждане на кандидатурата в размер на 10 евро.

Таксата за разглеждане на кандидатурата се заплаща при завършване на процедурата по кандидатстване (стъпка 5/5) с кредитна/дебитна карта чрез системата на Stripе.

Избраните участници ще бъдат уведомени до 14 дни след подадената кандидатура.

Кандидатурите ще се разглеждат своевеременно.

Всички полета отбелязани със * са задължителни за попълване.

Before starting the application process, please make sure you read our Terms and Conditions and our Frequently Asked Questions section.

Applicant Galleries and Creative Collectives need to prepare two files to attach to their application (step 3/5): (1) Portfolio of the applicant/s; (2) Proposal for Participation, which must include the following information: Conceptual rationale; Author/s - short biography / Images of works from the last three years / Name of work / Year / Medium. Files must be in PDF format and max 10 MB in size.

Applicants in the Emerging Artists category, must be Bulgarian visual artists under 30 years of age, and must prepare a Portfolio with the following information: Author - brief biography / Images of works from the last three years / Name of work / Year / Medium / Dimensions. File must be in PDF format and max 10 MB in size.

A successfully submitted application is considered to be the application that has filled in all the necessary/mandatory fields, has attached the necessary accompanying files and has successfully paid the application processing fee of 10 euros.

The application processing fee is paid upon completion of the application process (step 5/5) with credit/debit card through Stripe.

Selected participants will be notified within 14 days of their application submission.

Applications will be considered in due course.

All fields marked with * are mandatory.

Tворчески колектив / Artistic collective

Допустими медии: живопис, скулптура, графика, обекти и инсталации, съвременна фотография, дигитални изкуства, смесени медии.

Eligible media: painting, sculpture, graphics, objects and installations, contemporary photography, digital media, multi-genre works, mixed media.

Новоизгряващ артист / Emerging artist

Всеки кандидат следва да попълни апликационната форма.

Кандидатите трябва да са български визуални артисти.

Възрастова граница: До 30 години към момента на кандидатстване.

Допустими медии: живопис, скулптура, графика, обекти и инсталации, съвременна фотография, дигитални изкуства, смесени медии.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани от журито на Sofia Art Fair, включващо международни професионалисти в областта на изкуството.

В подкрепа на младите таланти селектираните артисти ще бъдат освободени от такса за участие.

Each candidate should fill in the application form.

Candidates must be Bulgarian visual artists.

Age Limit: Up to 30 years at the time of application.

Eligible media: painting, sculpture, graphics, objects and installations, contemporary photography, digital arts, mixed media.

Applications will be reviewed by the Sofia Art Fair jury, which includes international art professionals.

In support of young talents, the selected artists will be exempt from the participation fee.

Данни за кандидата / Applicant's Details

Изложбена площ / Exhibition area

* Всички цени са в евро без вкл. ДДС. / All prices are in Euro with no VAT inclunded.

** Сумата не е дължима при процеса на кандидатстване и има само заявителен характер. / The amount is not payable during the application process.

Портфолио / Portfolio

Портфолио на Галерията, желаеща да участва в САФ / Portfolio of the Gallery wishing to participate in SAF

File format: .pdf / Max file size: 10 MB

Портфолио на желаещите да участват в САФ / Portfolio of one wishing to participate in SAF

File format: .pdf / Max file size: 10 MB

Портфолио на артистът, който желае да участва на САФ / Portfolio of the artist who wishes to participate in SAF

File format: .pdf / Max file size: 10 MB

Файлът трябва да включва следната информация: Автор - кратка биография / Изображения на произведения от последните три години / Име на произведение / Година / Медия/ Размери

The file should include the following information: author—brief biography / Images of works from the last three years / Title of artworks / Year / Material/ Dimensions.

Предложение за участие / Participation proposal

Портфолио на артистa/тите, които желаете да представите на САФ / A portfolio of the artist/s you wish to present to SAF

File format: .pdf / Max file size: 10 MB

Файлът трябва да включва следната информация: Концептуална обосновка; Автор/и- кратка биография / Изображения на произведения от последните три години / Име на произведение / Година / Медия/Размери

The file should include the following information: Booth concept text; author—brief biography; Images of works from the last three years; Title of artworks / Year / Material/ Dimensions

Данни за контакт / Contact Details

Плащане / Payment

€ 10.00

* Цената е в евро с вкл. ДДС. / Price is in Euro with VAT included.