Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО „СОФИЯ АРТ ФЕЪР“

Настоящите Общи условия се установяват от Фондация „София Диша“, с ЕИК 176472079 със седалище в град София и адрес на управление: с. Бистрица, ул. „Капина“ № 4, във връзка с ежегодното провеждане на Изложението за съвременно изкуство „София Арт Феър“ / Sofia Art Fair и са приложими за лицата, имащи качеството на Изложители, по смисъла на тези Общи условия. Доколкото не е уговорено друго в индивидуален договор между страните, тези Общи условия ще представляват пълният и единствен договор между Фондация „София Диша“ и всеки Изложител във връзка с Изложението.

I. Дефиниции

Доколкото изрично не е предвидено друго, посочените по-долу термини и изрази ще имат съответно посочения смисъл, в обхвата на настоящите Общи условия в тяхната цялост:

1. „Общи условия“ ще означава настоящите Общи условия, които се прилагат към правоотношенията между Организатора и Изложителите, във връзка с регистрация, допускане до участие, присъствието на Изложителите на Изложението и излагането на техни Творби в рамките на Изложението.

2. „Организатор“ ще означава Фондация „София диша“, с ЕИК 176472079, със седалище и адрес на управление в общ. Столична, с. Бистрица, ул. „Капина“ № 4

3. „Изложение“ ще означава цялостното провеждане на културно масово събитие – Изложение за съвременно изкуство „София Арт Феър“, организиран от Организатора, във всички дни и през цялото време на неговото провеждане – от 03.10.2024 г. до 06.10.2024 г. вкл., от 11:00 ч. до 22:00 ч., на адрес София Тех Парк, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Г, сграда „Иновационен форум Джон Атанасов”.

4. „Изложител“ ще означава лицата, които са подали регистрационна форма по образец и които са допуснати до Изложението от Организатора, за да предоставят една или повече собствени или на други автори Творби, съгласно посоченото в тяхното заявление, както и изискванията на Организатора;

5. „Кандидат“ ще означава лицата, отговарящи на изискванията, предвидени в Общите условия, които имат интерес и желание да бъдат Изложители, но все още не са подали регистрационна форма по образец или са подали такава, но не са преминали през разглеждане на кандидатурата им пред жури на Организатора на Изложението.

6. „Творба/и“ – ще се отнася до всяко произведение на визуалното изкуство, чийто автор е Изложител и/или друго лице, което надлежно е оправомощило съответния Изложител.

7. „Територия на Изложението“ ще означава сграда Иновационен форум „Джон Атанасов“, находяща се на адрес: София Тех Парк, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Г, със съответно прилежащите и общи части, както и площадкова инфраструктура пред сграда Иновационен форум „Джон Атанасов“.

8. „Изложбено пространство“ ще означава обособена площ от Територията на Изложението, в която Изложителите ще могат да разполагат съответен брой Творби на определени автори на обособени за целта павилиони;

9. „София Тех Парк“ ще означава „София Тех Парк“ АД, с ЕИК 202099976, със седалище в гр. София и адрес на управление р-н Младост, Цариградско шосе, 111 Ж, ет. 2

10. „Вътрешни Правила“ ще означава Общия ред и условия за ползване на залите за събития в сграда Иновационен форум „Джон Атанасов“ и в сграда „Лаборатории“, намиращи се в комплекс Научно-технологичен парк гр. София, приети от София Тех Парк, с които Организаторът ще запознае одобрените Изложители.

11. „Сайт/а“ ще означава интернет страницата на Организатора: www.sofiaartfair.art.

12. „Форс Мажор“ ще означава всяко непредвидимо и/или непреодолимо събитие, което е извън разумния контрол на Организатора, и което влияе на възможността на Организатора да изпълни надлежно което и да е свое задължение по тези Общи условия. Такива събития са неизчерпателно: стачки, размирици, терористични актове, пожари, експлозии, наводнения, правителствени ограничения, локдаун, забрана за транспорт, затваряне на границите, както и всякакви други събития извън контрола на Организатора. За избягване на всякакво съмнение, каквито и да е едностранни действия на който и да е контрагент на Организатора, независимо дали обосновани или необосновани, с които се препятства, осуетява или забавя изпълнението на дадено задължение на Организатора по тези Общи условия, ще се считат за Форс Мажор.

II. Общи положения

1. Организаторът организира Изложението с цел да предостави трибуна за изяви на галерии, визуални артисти, творчески колективи, изкуствоведи, куратори, търговци на изкуство и да създаде връзки между колекционери, музеи, широка международна публика от цял свят, както и да представи пред всички тях текущите актуални течения в съвременното изкуство.

2.1 Настоящите Общи условия уреждат правата и задълженията на Организатора, както и правата и задълженията на всеки Кандидат и Изложител по отношение на заявленията за участие, присъствие и достъп до провежданото и организираното от Организатора Изложение.

2.2. Организаторът се ангажира провеждането на Изложението да става в съответствие със законовите норми, принципите на добросъвестността, както и възприетите в практиката, потребителско и/или търговско право критерии и условия.

2.3. Общите условия са достъпни за всички Изложители и трети лица на Сайта.

2.4. Общите условия се прилагат по отношение на Кандидатите и Изложителите, регистрирали се по надлежния ред, както и техните служители, подизпълнители или лица, които по друг начин са ангажирани от даден Изложител, да му предоставят услуга и/или друго съдействие във връзка с Изложението.

3. Организаторът запазва правото си, по всяко време да изменя или допълва Общите условия. В такъв случай, Организаторът ще положи необходимите усилия, възможно най-бързо да разпрати имейли с актуалната версия на Общите условия, както и да обяви актуална версия на текста на Общите условия в уебсайта на Изложението, ако това е възможно.

4. Организаторът има право да измести датата на Изложението, да съкрати, удължи или отмени мястото, да го закрие временно, да го раздели на отделни части, в случай на Форс Мажор.

5. Всеки Изложител се задължава:
5.1. Да спазва стриктно настоящите Общи условия.
5.2. Да спазва стриктно Вътрешните Правила на София Тех Парк, след като му бъдат предоставени от Организатора, както и всички законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността му във връзка с Изложението.
5.3. Да осигури спазването на задълженията по т.II.5.1. и т.II.5.2 от всички негови представители, служители и/или асистенти и/или други лица, които е ангажирал със съдействие във връзка с Изложението.
5.4. В случай, че Изложител не изпълнява което и да е свое задължение по тези Общи условия, Организаторът, в допълнение към другите си права по тези Общи условия, има право, в зависимост от момента на това неизпълнение: (i) ако е преди началната дата на Изложението – да не допусне Изложителя и/или Творбите му/ ѝ до Изложението; (ii) ако е по време на Изложението – да отстрани Изложителя и/или Творбите му/ѝ от Изложението. Организаторът има право да изисква съдействие от вътрешната охрана на София Тех Парк и/или от органите на реда за отстраняването на Изложител, негови Творби и/или правонарушители от Територията на Изложението.

III. Регистрация на Кандидат

1.1 Кандидатите следва задължително да са юридически лица или правоспособни и дееспособни физически лица, съгласно българското законодателство, както и да отговарят на едно от следните условия:
а/ да са комерсиална галерия за съвременно изкуство – физическо пространство с централен или частичен фокус върху автори и произведения на съвременното изкуство, извършващо търговска дейност
б/ да са проектно пространство за съвременно изкуство – физическо пространство, функциониращо на проектна база с или без търговска дейност, което в рамките на изложението цели продажба на съвременни произведения.
в/ да са творчески колектив – състав от минимум двама визуални артисти и/или куратор, изкуствовед, търговец на изкуство
г/ да са самостоятелни новоизгряващи български визуални артисти до 30 годишна възраст
Кандидатите, следва да попълнят регистрационна форма по образец (наричана по – долу „Заявката“), налична на Сайта. За Заявката на участие в Изложението, съответното лице заплаща на Организатора такса в размер от 10 евро, съгласно процедурата в настоящата т. III.

1.2. В Заявката се предоставят следните данни:
а/ данни за Изложителя: имена, държава на произход/ държава на регистрация; идентификационни номера, постоянен адрес/ адрес по регистрация, ЕИК, ДДС регистрация (ако е приложимо)
б/ данни за Авторите (име, биография, портфолио) и произведенията (име, техника, година на изработка), които Изложителят желае да изложи в рамките на Изложението;
в/ актуална информация за контакт – адрес, телефон, имейл и друга информация, по преценка на Организатора;

1.3.1 При подадени творби, посочени в Заявката следва те да бъдат оригинали.

1.3.2 Организаторът не допуска репродукции да бъдат сред представяните творби.

1.3.3. Организаторът не изисква авторите на всички представени от Изложител творби да бъдат живи към датата на Заявката, но творбите следва да отговарят в категорията Съвременно изкуство.

1.4. Изложителите по своя преценка следва да застраховат Творбите, които ще бъдат представени на Изложението за възможните рискове, включително, но не само за кражба, грабеж, пожар, наводнения и др., за периода на Изложението. Организаторът може да изиска доказателство за направената застраховка по всяко време. Организаторът не носи отговорност за съхранението или запазването на представените творби, оборудване, и други предмети, собственост на отделните Изложители.

1.5. Таксата за разглеждане, предвидена в т. III.1.1. покрива услугата „разглеждане на Заявката“, която се счита предоставена с факта на разглеждането на съответната Заявка от Организатора и независимо от крайния резултат – отказ или потвърждение.

2. След попълването на Заявката, същата се подава чрез Сайта, при натискане на указаните на Сайта бутони, указващи, че с натискането им Заявката се счита подадена. Организаторът ще разглежда само Заявки, за които е изпратена необходимата информация и е платена дължима по т.III.1 такса. Приемането на Заявката от страна на Организатора се удостоверява чрез изпращане на автоматизирано съобщение и/или e-mail до съответното лице.

3. Организаторът, в рамките на 14 дни от получаване на надлежно подадена Заявка и такса за нея, ще изпрати e-mail до съответния Кандидат, с който ще го информира дали приема, отхвърля или приема частично (по отношение само на определени Творби) Заявката. Този e- mail Организаторът изпраща до посочения от Изложителя имейл адрес за контакт, предоставен с попълнената Заявка. В посочения имейл, Организаторът ще информира одобрения за участие Изложител и за:
а/ следващи етапи, сключване на договор, обучителни срещи и др.;
б/ необходимата изложбена площ за излагане на одобрените Творби;
в/ дължимата такса за участие, определена по реда на т.IV.1. от тези Общи условия.

4. С изпращането на попълнен формуляр към Организатора, лицата изрично се съгласяват с настоящите Общи условия и заявяват, че ще ги спазват и ще се придържат към тях.

5. Организаторът взема решението за допускане на Изложител с оглед само на Артистите, които са включени в подадената Заявка. Организаторът запазва правото си, свободно и по своя преценка, да откаже да предостави достъп до Изложението на всеки Изложител, да изиска допълнителна информация, включително, но не само за Творбите и техните автори, да обсъжда изменения в списъка с представяните творби и артисти. Представянето от Изложител на други Артисти и/или Творби, различни от тези, които са предоставени със Заявката и/или не са избрани от Организатора, е изрично забранено.

6. След получаване на потвърждение по т.III.3. от тези Общи условия, Изложителят следва да заплати таксата по т.IV.1. в сроковете съгласно т. IV.3 по – долу. С потвърждението по т.III.3. от Организатора и надлежното заплащане на таксата по т.IV.1. от Изложителя, между Организатора и Изложителя възниква договорно правоотношение, с условия, права и задължения на страните по него, съгласно настоящите Общи условия, освен ако страните не уговорят друго изрично и допълнително в писмена форма.

IV. Финансови условия

1. Освен предвидената по-горе в т.III такса за разглеждане на Заявка , Изложителят, чиято Заявка за участие е одобрена по реда на тези Обши условия, следва да заплати на организатора такса за участие, която се определя съобразно изложбената площ, необходима за излагане на одобрените Творби. Таксите за участие се определят по следната тарифа и се отнасят за участие на Изложители – галерии, творчески колективи

Изложбена площ – 5 кв. м. / Такса участие – 1000 евро
Изложбена площ – 10 кв. м. / Такса участие – 1800 евро
Изложбена площ – 14 кв. м. / Такса участие – 2300 евро
Изложбена площ – 20 кв. м. / Такса участие – 3000 евро

1.1. Таксата за участие включва предоставяне на Изложбено пространство, за времето за инсталация на павилион, сглобяване, монтиране, поставяне на Творбите преди Изложението, периодът на провеждане на Изложението, както и време след Изложението, за премахване на павилион, за разглобяване, демонтиране и откачане на Творбите.
– Изложбени панели (H:2.65m) и под в размери, посочени при направена кандидатура;
– осветление (50W LED, разположено през 1,5м);
– достъп до електричество;
– табела;
– перваз.

Всички цени са в евро, без включен ДДС.

1.2. Организаторът запазва правото си едностранно да увеличи цените, в случай, че се увеличат неговите разходи за случване и организиране на Изложението, включително разходи към контрагенти, разходи за реклама, маркетинг, разходи за трудови възнаграждения, данъци, такси и др. В случай, че това е наложително, Изложителите и третите лица ще бъдат уведомени предварително.

1.3. В случай на последваща възникнала необходимост на Организатора да предостави Изложбено пространство, което е в по-малък размер от заплатеното и заявено от Изложителя, разликата в тарифата за участие се възстановява на съответния Изложител.

2. Информация за точната дължима сума за участие като Изложител и начинът за плащането и ще бъде предоставена от Организатора, към всяко лице, заедно с потвърждението в отговор на заявката за участие по чл. III.3

3.1. Организаторът определя, че 50 % от дължимата такса по чл. IV.1 ще се дължи в срок до 14 дни след получаването на потвърждението по чл. III.3, или след сключването на договор между Изложителя и Организатора – в зависимост от това, кое събитие настъпи по-късно.

3.2. Организаторът определя, че останалите 50 % от дължимата такса по чл. IV.1 ще се дължи от Изложителя в срок до 31.07.2024 г., освен ако друго изрично не е уговорено между Организатора и съответния Изложител.

3.3. В случай на забава на дължимо плащане, Организаторът има право алтернативно:

3.3.1. да претендира от Изложителя и лихва, в размер на законната лихва за забава, като това не ограничава Организатора да претендира и понесени вреди и разходи в по-голям размер, направени във връзка със забавата.

3.3.2. едностранно да прекрати отношенията си с Изложителя и да откаже да му предостави Изложбено пространство.

V. Предоставяне на Изложбено пространство
1.1 След заплащането от Изложителя на съответната такса за участие, Организаторът предоставя на всеки от Изложителите Изложбено пространство. Изложителите нямат право да избират конкретното местоположение от Територията на Изложението и/или пространство, където ще бъдат разположени и където ще могат да представят Творбите, като това остава изцяло в дискрецията на Организатора.

1.2. Организаторът ще съобщи предварително на Изложителите времето, с което ще разполагат преди и след Изложението за инсталиране на павилионите сглобяване, монтиране, поставяне на Творбите, премахване на павилионите, разглобяване, демонтиране и премахване на Творбите.

2. Организаторът запазва правото си, по своя преценка, да промени разпределението по Изложбените пространства на отделните Изложители и представяните от тях творби, както и да променя размерите на предоставеното пространство.

3. Организаторът изрично ще информира Изложител, на когото не може да бъде предоставено Изложбено пространство, по причини независещи от Организатора. В този случай, ако Организаторът не може да предостави приемлива за Изложителя алтернатива, Организаторът дължи връщане на платената от Изложителя тарифа за участие, а Изложителят не може да участва в Изложението.

4. Одобрените Изложители декларират, че са наясно, че при ползване на Територията на Изложението, съответно, отделните Изложбени пространства, са приложими и Вътрешните Правила, с които Организаторът се е съгласил и които одобрените Изложители се задължават да спазват, доколкото са относими към тях и/или лицата, които са наети от тях и/или по друг начин са ангажирани със съдействие на Изложител.

VI. Сглобяване на Изложбеното пространство.

1.1 Организаторът и Изложителят ще се уговорят допълнително за удобно време, в което ще се представи и предаде на Изложителя предвиденото му Изложбено пространство. Изложбеното пространство може да бъде подготвяно от отделните Изложители, само в дните и часовете посочени от Организатора, съгласно чл. V.1.2.

1.2. С предоставянето на Изложбеното пространство от Организатора са включени:
– Изложеби панели в размери, посочени при направена кандидатура;
– осветление (50W LED, разположено през 1,5м);
– достъп до електричество;
– табела;
– перваз.

2.1 Всички допълнително необходими условия, като например нужда от допълнителни технически инсталации, допълнително пространство за особено големи творби, които Изложителите имат при излагане на Творбите, следва да бъдат комуникирани и обсъдени с Организатора. Отделните Изложители, ще се споразумяват допълнително с Организатора, относно това какво допълнително оборудване ще може да бъде предоставено за ползване от съответния Изложител, както и възможността за внасяне на лично оборудване от съответния Изложител.

2.2. Всякакво допълнително необходимо техническо оборудване, прегради, осветление и др., които не са предоставени или одобрени от Организатора не се допускат.

2.3. Изложителите следят и гарантират, че дизайнът на Изложбените пространства не влизат в нарушение със законови разпоредби, настоящите Общи условия и/или допълнителни указания на Организатора.

3. В случай, че Изложител е наел трето лице, което да съдейства с подготовка на неговото Изложбено пространство, Организаторът следва изрично да бъде уведомен за това.

4.1. Организаторът запазва правото си да извърши проверка, след като бъде подготвено и сглобено Изложбеното пространство и преди началото на Изложението, както и по негова преценка да изисква да бъдат направени промени в организацията на Изложбеното пространство и Творбите, както и същите да бъдат премахвани. Всякакви изменения в Изложбеното пространство следва да бъдат съгласувани с Организатора.

4.2. Организаторът си запазва правото да изисква премахването на Творби, които биха могли да причинят сериозно безпокойство на панаира или да застрашат безопасността на Изложителите и посетителите на Изложението чрез миризми, шумове или други излъчвания или чрез външния си вид.

4.3. Организаторът може да изиска и премахване на обекти от Изложителите, ако бъдат представени Творби, които не са били посочени с Вашата заявка и/или не са били допуснати до Изложението при последващата проверка.

4.4. Не се допуска поставянето и представянето на Творби на плоскости на пода, окачени на тавана, върху нагреватели и др.

5. Изложителите могат да поставят свои рекламни материали, само в рамките на обособеното им Изложбено пространство. Във всеки случай разположените рекламни материали – рекламни материали (визитни картички, брошури, каталози на артисти, които представят на Изложението), разположени на място в Изложбеното пространство, следва да бъдат съгласувани с Организатора:

6. Изложителите се задължават, след края на Изложението, да оставят Територията на Изложението и да предадат на Организатора Изложбеното пространство в същия вид и по същия начин, по който им е било предоставено.

7.1. Организаторът посочва и Изложителят се съгласява, че следните технически средства са разрешени за използване при подготвяне на Изложбеното пространство:
– Винтове за чип площадки (No 3 mm – 4,5 mm; мин. дълбочина в панела – 15 mm; макс. дълбочина – 40 mm.) за закрепване на Творби.
– Свалящи се лепила (Blu Tack и др.)

7.2. Организаторът посочва и Изложителят се съгласява, че следните технически средства са разрешени за използване в ограничено количество при подготвяне на Изложбеното пространство:
– Молив (малки маркировки, къси линии)
– Етикети – трябва да бъдат прикрепени с помощта на лесно отстраними лепила (по-горе) и напълно отстранени преди разглобяването на изложбените модули)
– Организаторът посочва и Изложителят се съгласява, че следните технически средства не са разрешени за използване при подготвяне на Изложбеното пространство:
– Панелени щифтове, гирвони
– Химикали или маркери от всякакъв вид
– Всякакви приспособления, които не са изброени в 1 и 2 по-горе.
– Всякакъв пълнежен материал за запълване на междуните между елементите
– Всякаква боя (цветове) от всякакъв вид (освен ако не е потвърдено или уредено с Организатора)

VII. Медийни услуги и промотиране на Изложителите

1.1 Организаторът предоставя различни медийни услуги на Изложителите, с цел промотиране от които Изложителите могат да се възползват по свое желание, а именно:
– интернет платформи, с достъпни снимки и информация за Изложителите;
– изложбен каталог

1.2. За Изложбения каталог Изложителите избират между едностранен или многостранен запис. Общо една снимка, адрес и лого на Изложител могат да бъдат отпечатани на една страница. На двоен лист могат да бъдат отпечатани общо една снимка, един текст и адрес.

1.3 При желание на Изложителя, може да се уговори допълнителни страници от изложбения каталог да бъдат заделени за съответния Изложител. Тази услуга ще се заплаща допълнително, по тарифа, която ще е предмет на уточняване към момента на изразяване на желание от Изложителя.

1.4. За целта Изложителят предоставя навреме снимката/ките в подходящ печатен формат (цифрово, предоставено през онлайн платформа) и текстовете, които ще бъдат отпечатани (също дигитално). Ако това не се случи до 31.07.2024г, , Организаторът има правото да не включи информация за Изложителя в Изложбения каталог.

1.5. С изпращането на снимките и текстовете Изложителите гарантират, че притежават необходимите права върху тях и ги предоставят на Организатора за целите на публикуването в каталога и в интернет платформата. Изложителите гарантират още, че снимките и текстовете не нарушават каквито и да е чужди права на трети лица. В случай, че Организаторът направи разходи или понесе друг вид вреди по отношение на претенции на трети лица, във връзка с правата върху тези снимки и текстове, Изложителят се задължава да обезщети Организатора изцяло, включително за всякакви понесени разноски и съдебни такси.

1.6. За включване в интернет платформата Изложителите следва да предоставят снимка на произведенията и текстове в подходящ дигитален формат за изобразяване, по начин изрично указан от Организатора.

1.7. С изпращането от Изложителя към Организатора на снимки и текстове Изложителя заявява и гарантира, че притежава всички необходими права от художника и/или фотографа, за да разреши на Организатора да възпроизвежда, разпространява, прави публично достъпни в интернет и публикува снимките и текстовете чрез всякакъв тип печатни или онлайн медии в списания за арт изложение, реклами за арт изложение, прессъобщения и т.н. В случай, че Организаторът направи разходи или понесе друг вид вреди по отношение на претенции на трети лица, във връзка с правата върху тези снимки и текстове, Изложителят се задължава да обезщети Организатора изцяло, включително за всякакви понесени разноски и съдебни такси.

2.1. Организаторът може да предоставя различни рекламни услуги, включително newsletter, социални мрежи, участие в подкаст. В случай, че Изложител желае да се възползва от тези услуги, следва изрично да заяви това към Организатора, в срок до 14 дни след получено потвърждение за участие.

2.2. Таксата за този допълнителен ПР пакет е 350 евро, платими по начин, допълнително указан от Организатора.

Организаторът ще има право да извършва фото и видеозаснемане на място, за целите на популяризиране на Изложението. При използването на фотографиите и видеото, Организаторът декларира, че всички лични данни, ще бъдат събрани, обработвани и съхранявани в съответствие с разпоредбите на Закона за личните данни, както и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016)

3.2. С приемането на Общите условия, Изложителите дават изричното си съгласие да бъдат снимани с оглед създаване на снимки и видеоклипове, както и за използването на направените снимки и видеоклипове за целите на маркетинга и популяризирането на Изложението;

3.3. Изложителите се ангажират да получат съгласие по чл. VII.3.2. и от лицата, които са наети от тях и/или по друг начин са ангажирани със съдействие на Изложител.

VIII. Декларации и гаранции на Изложителя

С потвърждаване на настоящите Общи условия и влизане в договорни отношения с Организатора във връзка с Изложението, Изложителят декларира и гарантира, че:

1. Има надлежна правоспособност и дееспособност да сключи договорът, инкорпориран в тези Общи условия;

2. Изложителят притежава всички надлежни авторски, сродни и други права на интелектуална собственост, независимо собствени, лицензирани и/или отстъпени, необходими, за да излага която и да е допусната до Изложението Творба пред публика. Организаторът има право по всяко време да иска от Изложителя, а Изложителят се задължава незабавно след такова искане (но в срок не по – дълъг от 3 работни дни от искането) да предостави на Организатора всякакви изискани доказателства, удостоверяващи, че Изложителят изпълнява така дадената гаранция.

IX. Отговорност. Изключения от Отговорността

1.1. Организаторът не носи отговорност за съхранението или запазването на представените творби, оборудване, и други предмети, собственост на отделните Изложители.

1.2. Организаторът не носи отговорност и няма задължение да застрахова представените творби.

1.3. Организаторът не носи отговорност за понесени вреди или други разходи, които възникват или могат да възникнат за Изложители в Изложението от подаването на Заявката и последващото недопускане до участие в Изложението.

1.4. Организаторът не носи отговорност за вреди понесени от Изложителя, в резултат на Форс Мажор.

2. Организаторът не носи отговорност за причинени вреди, засягащи, живота и/или здравето на Изложителите, както и лицата, които са наети от тях и/или по друг начин са ангажирани със съдействие на Изложител, освен ако тези вреди не са причинени от умишленото действие или бездействие на Организатора или при проявяването на груба небрежност от негова страна.

3. Изложителите, както и лицата, които са наети от тях и/или по друг начин са ангажирани със съдействие на Изложител по време на Изложението, носят отговорност за причинени на Организатора преки или косвени вреди.

4.1. Доколкото Организаторът носи отговорност спрямо трети лица, по отношение на вреди, нанесени над допустимо и разумно увреждане, и Организаторът се е съгласил с определени правила за фиксиране и закрепване на изложбено оборудване, в случай че трето лице предяви неустойки или обезщетение спрямо Организатора за понесени вреди, Организаторът може да претендира тези санкции от Изложителите, нанесли съответните вреди.

4.2. Съгласно задълженията поети от Организатора към трети лица, санкциите са както следва:
Винтове в панела (на винт) – € 2
Лепкави фиксиращи подложки от всякакъв вид (пяна), освен ако не са премахнати, без да е повреден панела – € 5
Самозалепващи подложки от всякакъв вид (освен ако не са премахнати, без да е повреден панела) – € 5
Нарязани ръбове – € 10
Развален цвят – € 15
Стикери – € 5
Диаметър на пробития отвор по-голям от 5 мм – € 10
Пробит отвор през панел с диаметър по-голям от 5 mm – € 20
Възстановете едната страна на панела – € 60
Отвор между панелите – € 10

5. Организаторът запазва правото си, в случай на Форс Мажор да изиска от Изложителите да поемат и да заплатят съответна част от разходите, произтичащи от подготовката на Изложението. Размерът на частта от разходите, която трябва да заплати всеки Изложител, се определя от Организатора, съгласно разходите за подготовка на Изложението, направени до съответния момент, които биват разпределени между всички участници. При необходимост, Организаторът ще предостави информация за направените разходи.

6. В случай, че Организаторът понесе каквито и да е имуществени и/или неимуществени (в това число репутационни вреди) в резултат на претенции и/или искове от трети лица и/или санкции от административни органи във връзка с която и да е Творба, изложена от даден Изложител, Изложителят следва да обезщети Организатора за всички такива имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи, в това число и за вскякви разноски, свързани с водене на дела, платени административни санкции и други подобни.

X. Прекратяване на отношенията с Изложителя

1.1. Отношенията между Изложителите и Организатора започват от потвърждаването на Заявката на съответния Изложител и продължават до предаването на Изложбеното пространство от Изложителя към Организатора след приключването на Изложението.

1.2. Организаторът запазва правото си да прекрати правоотношенията си с Изложители по-рано, в някои от следните случаи:
– смърт на Изложителя или откриване на процедура по ликвидация или несъстоятелност спрямо него;
– в случай на забава на дължимо плащане, съгласно чл. IV.3.3.2.
– в случай, че Организаторът не успее да се сдобие с необходимите разрешения за организирането на Изложението или случването на Изложението стане невъзможно, изцяло или от части, по независещи от Организатора причини;
– в случай, че Изложител отказва да спазва изричните писмени или устни инструкции на Организатора, по което и да е време от подаването на заявката за участие, до приключването на Изложението;
– в случай, че Изложител представя Творби или автори, за които е получил изрични указания от Организатора, че не е разрешено да представя.

2.1. Организаторът и Изложителят могат да прекратят своите отношения и по взаимното им писмено съгласие.

2.2. Организаторът запазва правото да постави прекратяването на договорните отношения под условие, че предвидената или предоставена изложбена площ, може да бъде наета от друго лице.

2.3. В случай, че желанието и молбата за прекратяване на отношенията, произтичат от Изложителя, Организаторът запазва правото да начисли на Изложителя неустойка, в размер на 25 % от тарифата за участие, посочена в т. IV.1.

3. Ако в резултат на Форс Мажор Изложител се откаже да участва в Изложението, същият може да прекрати договорните отношения с Организатора, с надлежно уведомление в писмена форма, изпратено незабавно след настъпването или узнаването за съответното обстоятелство.

XI. Допълнителни разпоредби

1. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат законите на Република България. Всички спорове, произтичащи от настоящите Общи условия, ще бъдат решавани посредством приятелски преговори между страните. При невъзможност за достигане на съгласие, споровете ще бъдат отнасяни до компетентния съд в гр. София.

2. Организаторът и Изложителите се съгласяват, че всички съобщения между страните, се правят в писмена форма, включително по имейл.
2.1. Организаторът посочва следните данни за контакт:
Област: София, Община: Столична, Населено място: гр. София, п.к. 1000, район Триадица, ул. „Княз Борис I“ № 94, лице за контакт: Суна Емел Данаджъ, e-mail: office@sofiaartfair.art;
2.2. Изложителят посочва и Организаторът ще приеме, че данните за контакт с Изложителя са тези посочени в Заявката по чл. III.1.1.
2.3. Всички съобщения ще се считат за валидно изпратени, ако са изпратени на посочените по-горе адреси. Организаторът или Изложителят са длъжни да уведомят другата страна при промяна на посочените адреси и/или лица за контакти, като при неизпълнение на това задължение съобщенията ще се считат за валидно изпратени, ако са изпратени на посочените по-горе адреси за кореспонденция.

3.Всички лични данни, събрани както в Заявката, така и по времето на Изложението, ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани, в съответствие с разпоредбите на Закона за личните данни, както и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016)

Настоящите Общи условия са утвърдени от Изпълнителния директор на Фондация „София Диша“ – Суна Емел Данаджъ.

Утвърдил: Суна Данаджъ – Изпълнителен Директор